kropsmassage.nu
- tilbyder professionel massage til virksomheder og private
Persondatapolitik
 

1. JEG er den dataansvarlige – hvordan kontakter du MIG?
Jeg, Lykke Vedsted, Kropsmassage.nu, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.
 
Kropsmassage.nu v/ Lykke Vedsted
Lindevej 26, 4140 Borup
CVR 2910 7785
Telefon: 40 54 82 14
Mail: lykke@kropsmassage.nu
 
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Jeg registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre mine massagebehandlinger.
Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af:
 
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler jeg også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at jeg har indhentet samtykket.
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen, som nævnt ovenfor, sker min behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine behandlinger af dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik på at fastlægge behandlingsforløb.
 
3. Kategorier af personoplysninger
Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger
 
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.
 
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Jeg videregiver eller overlader aldrig dine personoplysninger til andre, uden dit skriftlige samtykke hertil.
 
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
 
6. Opbevaring af dine personoplysninger
Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe jeg vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan jeg oplyse dig om, at jeg vil lægge vægt på hvor længe jeg har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels i forhold til lovgivningskrav, når jeg skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
 
7. Retten til at trække samtykke tilbage
Jeg kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.
 
8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til mine behandling af oplysninger om dig. 
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.